Dokumentation

Senast uppdaterad: Jan 21, 2019

Skriv ()

Skriv () funktionen skriver text och/eller data till konsolen. Skriv () funktionen kan inte läggas in i andra fuktioner.

Skriv Text/String

skriv ("Hej Världen")

Andra tillämpningar av Skriv ():

Skriv () kan skriva olika sorters data. Här är alla olika typer fuktionen accepterar:

Skriv variabel

skriv ($variabelnamn)

Skriv Sak från lista (med indexnummer)

skriv ($lista[1])

Tips:

Läs mera om listor i kapitlet "Listor"

Variabler

Variabler sparar data under ett namn som kan hämtas genom att skriva $ med variabelnamnet efter.

Text/String Variabel

var min_string = "Hej Världen"

Andra variabeldatatyper.

Du kan spara text, andvändarinput, nummer, matematiklösningar, listor, kombinerade variabler, saker från listor (med index), längd av text, nummer och listor (antal saker) och booleskvariabler (sant eller falskt).

Andvändarinputvariabel

var namn = in("Skriv Ditt Namn: ")

Nummervariabel

var num1 = 2

Matematikvariabel (med nummer)

var resultat = matte(2*3)

Matematikvariabel (med variabler)

var resultat = matte($num1 + 3)

Listvariabel (text och nummer)

var inköp = ["bröd", "smör", "ägg", "mjölk", 1, 4]

Kombineradevariabler

var tittel = "Hej, " + $namn

Sak från lista-variabel (med indexnummer)

var smör = $inköp[1]

Sak från lista-variabel (med index från variabel)

var smör = $inköp[$indx]

Listlängdvariabel

var min_lista = längd($lista1)

Text/String längd-variabel

var min_text = längd("Hej")

Variabellängdvariabel

var min_text = längd($text)

Booleskvariabel (sant eller falskt)

var bool = Sant

var bool = Falskt

Listor

Listor är en variabeldatatyp där du kan spara flera texter, mummer etc. i samma variabel och under samma variabelnamn. Ex.
Listan inköp ser ut så här: ["bröd", "ägg", "mjölk"] Om vi kallar listan inköp, kan man skriva ut hela listan med att skriva: skriv ($inköp) Då ser man hela listan, men om du vill få ut en skild sak från listan måste du specificera sakens indexnummer. Varje sak i listan har ett eget indexnummer. 'bröd' har då indexen 0 eftersom 'bröd' är den första saken i listan och listor börjar från 0 inte 1!

OBS Indexnummer!

Kom ihåg att listor alltid börjar med 0 och inte 1

Gör en ny lista

var inköp = ["bröd", "ägg", "mjölk"]

Andra listfunktioner

Du kan se hur man andvänder listor med variabler under variabelsektionen av dokumentationen, här är endast de specifika funktionerna som bara listor har!

Lägg till sak

$inköp.till("smör")

Ta bort sak från lista

$inköp.bort[2]

Matte ()

Matte () funktionen kan andvändas själv eller sättas in i variabler. Matte () funktionen tar in två tal i antingen nummerform (heltal) eller nummervariabelform samt ett uttryck (+, -, *, /, %).

Addition

matte (1+2)

Andra räknesätt

Du kan kombinera variabler med nummer så här: (1+2) eller ($num1+$num2) eller (1+$num1) eller ($num2+3).

Subtraktion

matte (1-2)

Multiplikation

matte (1*2)

Division

matte (1/2)

Moduloräkning

matte (1%2)

Om () & Annars ()

Om () och Annars () går hand i hand och fungerar tillsammans. Om () låter dig testa olika saker. Du kan t.ex. kolla om en variabel är lika med en annan variabel, om ett nummer är större än ett annat nummer osv. Om uttrycket i Om () stämmer körs koden inuti Om () parenteserna {} medan koden inuti Annars () parenteser {} bara körs om uttrycket i Om () är falsk/inte stämmer. Du kan bara använda Annars () om du också använder Om (), men du kan använda Om () ensamt.
Här är några exempel på hur du använder Om () och Annars ():

Kolla om ett tal är störe än ett annant:
var num1 = 2
om ($num1 > $num2) {
  skriv ("Större än!")
}
annars {
  skriv ("Inte större än!")
}
                    
Utput:

Inte större än!

Kolla vad användaren skrev
var namn = in ("Skriv Ditt Namn: ")
om ($namn = "Jonas") {
  skriv ("Hej Jonas")
}
                    
Utput:

Skriv Ditt Namn: Jonas Hej Jonas

Uttryck

Du kan använda dig av några olika uttryck i Om ().

Uttryck Beskrivning
= Lika med/samma
! Inte lika med/olika
< Mindre än (bara nummer)
> Större än (bara nummer)

Booleskvariabler

Du behöver inte skriva ett uttryck om du använder en booleskvariabel.

Kommentarer

Kommentarer är linjer i din kod som ignoreras när koden körs. Detta är praktiskt om du vill organisera din kod och göra den enklare att förstå med hjälp av förklaringar, titlar mm. Alla linjer som börjar med # är en kommentar.

Ex.
skriv ("Hej Världen!")
# Detta är en kommentar
# skriv ("hej")
skriv ("Test 123...")
                    
Utput

Hej Världen! Test 123...

Töm

Töm kommandot tömmer konsolen (Terminal, Kommandotolken). Detta kan vara praktiskt om din kod behöver visa mycket information.

Ex.
skriv ("Hej Världen!")
töm
skriv ("Test")
                    
Utput

TestTesta Enkelt i webbläsaren!


Enkelt Programmeringsspråk